Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Kỹ thuật thao tác cho người viêm họng

Chúng ta luôn phải nhớ một điều: Muốn giúp người trước hết ta phải có năng lượng. Muốn có năng lượng bắt buộc phải thiền đều hàng ngày. Nếu không chính bản thân người đi giúp sẽ bị phản ứng ngược.

Kỹ thuật thao tác:
1. Thao tác đầu tiên: Phá bế.
2. Những luân xa sẽ tác động: L8, L5, L7, L2, L3.
3. Những huyệt đạo sẽ tác động:

4. Sau khi thao tác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét